มข.นำชมมหาวิทยาลัยเสมือนจริงผ่าน “KKBS VIRTUAL TOUR 360 ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา ”


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว “KKBS VIRTUAL TOUR 360 ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา ” สื่อประชาสัมพันธ์โดยนำเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ 360 Virtual Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้านแบบ 360 องศา ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าชมสถานที่ ปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร  คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (KKU Transformation) เพื่อวิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก” ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ดร.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวว่า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ และบริการนำชมแก่ผู้ที่สนในใจในการเข้ามาศึกษาดูงาน ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยนำเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ 360 Virtual Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้านแบบ 360 องศา โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปยังสถานที่จริง ซึ่งสื่อนำชมเสมือนจริง คือ ระบบที่จำลองสภาพสถานที่จริง หรือสถานที่ในจินตนาการที่ผู้เข้าชม สามารถเข้าชมสถานที่จำลองนั้นได้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในหลาย ๆ ระบบ ได้จัดให้มีเทคโนโลยีสื่อประสมเข้าไปในระบบด้วย เช่น ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และวิดีโอเล่าเรื่องประกอบ เรื่องราวของแต่ละพื้นที่ในสถานที่นั้น ๆ  รวมทั้ง ทำให้ลดช่องว่างของระยะทาง เวลา ค่าใช้จ่าย มอบประสบการณ์ที่แตกต่าง เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อราชการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ ในด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นช่องทางในการสร้างแรงจูงใจที่จะเข้ามาศึกษาและการมีส่วนร่วมกับคณะฯ อีกด้วย

 

 สำหรับ  KKBS VIRTUAL TOUR 360 ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โดยนำเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ 360 Virtual Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้านแบบ 360 องศา  ผู้ชมสามารถชมสถานที่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประกอบไปด้วย ห้องเรียนแบบบรรยาย ห้องปฏิบัติการ พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ใช้งานร่วม (Co-working Space) กว่า 153 จุด  ได้จากที่บ้าน เพียงแค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ  ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม KKBS VIRTUAL TOUR 360 ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา  ได้ที่ https://kkbs360.kku.ac.th
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top