การสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ KKU Admissions การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th
2. Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/KKUAdmissionsOfficial
3. อีเมล admissions@kku.ac.th
4. สอบถามทางโทรศัพท์  09 56694704
5. หมายเลขโทรศัพท์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 043 202 428
6. ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) 09 5671 6259

นักศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง) และระดับปริญญาเอกในหลากหลายหลักสูตร โดยส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัคร คือ บัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่
เว็บไซต์ https://gs.kku.ac.th/
Facebook: 
https://www.facebook.com/graduateschoolkku

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0 4320 2420 , โทรสาร 0 4320 2421
e-mail : graduate@kku.ac.th 

สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับสมัครด้วยตนเองไม่ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่

  •  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) ที่ดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://mba.kku.ac.th โทรศัพท์ 0 4320 2143 – 4
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA KKU) ที่ดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.cola.kku.ac.th โทรศัพท์ 043-203124

การสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดต่อผ่าน กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือติดต่อโดยตรงที่คณะที่สนใจเข้าศึกษา
เว็บไซต์คณะต่างๆ https://www.kku.ac.th/academics/faculties-colleges/

กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ: ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ : 66-4320-2059 Fax: 66-4320-2498

Website: https://iad.kku.ac.th/

Scroll to Top