สำหรับผู้เยี่ยมชม

สมัครเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สืบค้นบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สถิติ
คลังบริการ ค้นหาเงินโอนบริษัท/หน่วยงานที่ทำธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
แผนที่ มข.
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมข.
KST รถขนส่งมวลชนฟรี
บริการด้านกีฬา/สถานออกกำลังกาย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงแรมบายาสิตา@KKU (โรงแรมขวัญมอ)
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ (ศูนย์หนังสือ @คอมเพล็ก)

บริการทางการแพทย์

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO)
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)
หอศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอสมุดกลาง มข.

บริการวิชาการ

สารสนเทศและการสื่อสาร

พื้นที่สร้างสรรค์

Scroll to Top