มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์  ศาสตราจารย์ ศันสนีย์  ไชยโรจน์  ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายศึกษาและบริการวิชาการ  ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นายภัทรศักดิ์  ธรรมศิริรักษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  ดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย  ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นายสมหวัง  ทองนำ  ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

__________ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมสำคัญในการพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และพิจารณาแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

__________ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศไทย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และทำหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบหมาย

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

__________

Scroll to Top