คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ชื่นชม ม.ขอนแก่น ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน หนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาสังคม

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วยดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ในการต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการวิจัยและพัฒนา แก่คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะตัวแทนพ่อเมืองกล่าวต้อนรับ

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย
          1) นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานกรรมาธิการ
          2) นายศักดา คงเพชร รองประธานฯ
          3) นายฐิตินันท์ แสงนาค รองประธานฯ
          4) นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ รองประธานฯ
และ 5) นายเอี่ยม ทองใจสด กรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘บทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน’ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการ และแสวงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรนิติบัญญัติและหน่วยงานราชการซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป 5 หัวข้อ ดังนี้
1) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งด้านการศึกษา วิจัย และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศ                เพื่อสังคม โดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
2) ภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
3) โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Khonkaen Smart City Operational Centre – SCOPC)
โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) โครงการ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจากวัสดุนาโนแกลบ
โดย รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าโครงการ
5) โครงการ โรงงานต้นแบบ Biofuels and Biochemical product from Biomass
โดย ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง หัวหน้าโครงการ

พร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ Smart City โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ตลอดจนโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) โดยมี นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำเยี่ยมชมพร้อมบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการ การศึกษาดูงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวคิด BCG Economy อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ต่อไป

Members of Parliament Commission appreciate KKU, the Isan intellectual resources, for research into solution of social problems
https://www.kku.ac.th/7683

ข่าว/ภาพ : ณัฐกานต์ อดทน

Scroll to Top