สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน

 

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าหารือหน่วยงานภายนอก เพื่อวางแนวทางการจัดทำ โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ มจธ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการผู้ผ่านโครงการฯ มีความรู้ ศักยภาพและทักษะการทำงานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ผ่านการฝึกอาชีพและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยสำนักบริการวิชาการ มข. ตั้งเป้าที่จะยกระดับผู้พิการให้สร้างอาชีพ มีรายได้  จำนวน 100 คน

        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ เข้าหารือร่วมกับ นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้หารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดย นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร  ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้มีการงานทำโดยมีการเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทำในโรงพยาบาล เกิดการจ้างงาน มีรายได้ สร้างคุณค่าและกำลังใจ มีการพัฒนาผู้พิการให้กลายเป็นผู้บริบาลส่งต่อความหวังสร้างพลังให้กับผู้พิการคนอื่นๆ ผลักดันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งหวังที่จะมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมของผู้พิการ เพื่อที่่จะสามารถต่อยอดและยกระดับในการสร้างอาชีพให้กับคนพิการในท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุวัถตุประสงค์ของโครงการอีกด้วย

      หลักจากนั้นเป็นการหารือร่วมกับ นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น โดยได้แนะแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการเพื่อให้มีการจ้างงานผู้พิการ ป้อนให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในแต่ละจังหวัด เช่น ตำแหน่ง call center หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้พิการสามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้อีกด้วย

       การหารือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการดำเนินงาน ภายใต้ โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ มจธ.  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขยายผลสู่ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำของประเทศ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถติดตามรายละเอียด และ สอบถามเพิ่มได้ที่ Facebook : โครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ติดต่อ

 

 

Scroll to Top