มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร  หน่วยจัดการเรื่องร้องเรียน  กองกฎหมาย  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีการวางระบบการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งแบะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เช่น  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะเพื่อหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการเงิน พัสดุ หรือการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ  การยืมใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่ถูกระเบียบ กฎหมายหรือมีการนำไปใช้ในลักษณะเบียดบังทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น  ทั้งนี้  ได้วางระบบรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม  2 ช่องทาง  ดังนี้

  1. ช่องทางออนไลน์ทางเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัย ร้องเรียนในระบบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ https://complaint-lawdivision.kku.ac.th ซึ่งระบบรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าร้องเรียนในระบบได้ตลอด 24 ชม. และสามารถติดตามการดำเนินการ และผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยได้ตลอด  ระบบดังกล่าวมีการควบคุม ป้องกัน และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผย และมีระบบการคุ้มครองผู้ร้องตามกฎหมาย
  2. ช่องทางยื่นหนังสือร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร  หน่วยจัดการเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย  สำนักงานอธิการบดี  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 043-202442

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีช่องทางร้องเรียน อื่นๆ ดังนี้

  1. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำเป็นหนังสือส่งถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทำเป็นหนังสือเสนอต่ออธิการบดี โดยส่งหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณเอกสารกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ถึงอธิการบดี Chapant@kku.ac.th  ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายตรงอธิการบดี หรือหน่วยจัดการเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี อีเมล kku.lawdivision@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 043– 202430
  3. มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่มีหน้าที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆศึกษาได้จากคู่มือดังนี้

KKU opens more channels for receiving complaints regarding corruptions / indecent conducts

https://www.kku.ac.th/16140

Scroll to Top