มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงนประมาณ พ.ศ. 2567 โดย กรมการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และขั้นตอนวิธีการตรวจประเมิน พร้อมแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์ทราบ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

          คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมารตราฐานที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

         นายเรวัต จันทนงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรมการท่องเที่ยว ในฐานะประธานการประชุม กล่าวว่า การดำเนินการของกรมการท่องเที่ยวเป็นการดำเนินงานโดยอาศัยภาคีเครือข่าย ได้มาร่วมกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนนี้เพื่อให้มีความเข้มแข็ง โดยมีตัวแทนคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีทางชุมชนที่จะได้รับฟังข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาในทุกๆมิติ โดยคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ก็มาในบทบาทที่จะมาช่วยพัฒนาทางชุมชน พร้อมทั้ง บทบาทของการเป็นเครือข่าย ที่จะช่วยผลักดันและต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยหลังจากนั้นเป็นการชี้แจงเกณฑ์ที่จะในการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านโคกไม้งานโฮมสเตย์ได้รับทราบ และ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมิน

         รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงบทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้  คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา ที่พร้อมจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้กับทางชุมชน และสำนักบริการวิชาการก็มีพันธกิจที่สำคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ในปัจจุบัน สำนักบริการวิชาการ ยังได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ธนาคารออมสิน จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยนำน้อง ๆ กลุ่มน้องๆนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ลงพื้นที่มาช่วยส่งเสริมและยกระดับด้านการท่องเที่ยวให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกไม้งามอีกด้วย

        นายเทพารักษ์  ไชยเสือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ ได้เล่าถึงบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางกลุ่มวิสาหกิจและการเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การเรียนรู้การปลูกและการแปรรูปถั่วลิงสงของกลุ่มปลูกถั่วลิสงที่สร้างรายได้ปีหลายล้านบาทให้กับชาวบ้าน การกราบพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งประดิษฐานที่วัดพิศาล โดยสร้างขึ้นจากแรงศรัทธา ปั้นด้วยฝีมือช่างภายในหมู่บ้าน  การเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอมือ การเยี่ยมชนบ้านพักโฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในหมู่บ้านอีกด้วยพร้อมด้วยประเพณี วัฒนธรรม งานประจำปีต่างๆ

       โดยในช่วงท้ายเป็นการหารือสรุปภาพรวมพร้อมแจ้งข้อเสนอแนะจากทางคณะทำงานฯ เพื่อให้ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบ ซึ่งชุมชนที่ได้รับการรับรองจะได้รับเกียรติบัตรมาตราฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT THAILAND STANDARD) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ

KKU joins Thailand Tourism and Auditing Committee for Certifying Tourism Standard to assess Ban Khok Mai Ngam Homestay, Si Chompu District, Khon Kaen

https://www.kku.ac.th/17820

 

Scroll to Top