นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม และเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีที่เรียนในมหาวิทยาลัยกับการนำความรู้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนที่สูงขึ้นและจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาต่อไป ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนันท์ สุขกำเนิด และ นายศุภชัย สมบัติหา ได้นำนักศึกษา จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางโรงไฟฟ้าน้ำพองเป็นอย่างดี โดยมี คุณมนูญ สิทธิศร หัวหน้ากองบริหาร และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าน้ำพอง ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษ และนำชมกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าน้ำพองในครั้งนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขกำเนิด
ภาพกิจกรรม : แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
ข้อมูลข่าว : น.ส.สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง

Scroll to Top