พม. จับมือ มข. และ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ลงนามความร่วมมือ เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำของประเทศ ประกอบไปด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ” โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ” ในงานวันคนพิการสากล 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

 

 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย ทำหน้าที่ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับคนพิการ ผ่านการอบรม-ฝึกงาน ตามหลักสูตรอาชีพที่ได้มีการออกแบบและพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรา 35 ด้านการฝึกงาน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งร่วมมือกับ พม.และ มจธ. ในการส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อทำให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตและสามารถประกอบอาชีพได้

ในพิธีลงนามครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ทั้ง 5 สถาบันการศึกษา

credit: Facebook
clip: https://fb.watch/oF6HlJORMi/
แหล่งที่มา : พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านคนพิการ พร้อมลงนาม 2 ความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล 2566 – Thailand Plus Online

Scroll to Top