ศูนย์อาเซียนศึกษารุดหน้าเชื่อมโยงความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ในงานเทศกาลหนังเมืองแคน

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Yamamoto Hiroyuki ผู้เชี่ยวชาญด้านมาเลเซียศึกษา พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr.Nishi Yoshimi ผู้เชี่ยวชาญด้านอินโดนีเซียศึกษา Dr.Hiramatsu Hideki ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษา จาก Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University (CSEAS) คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล (อินโดนีเซีย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสการจัดกิจกรรม เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ถึง 12 ธันวาคม 2566 นี้ .

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในเทศกาลหนังเมืองแคน (Kaen International Film Festival) นั้น ที่มาของคำว่า “เมืองแคน” เนื่องจาก แคนเป็นอัตลักษณ์ ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปของภาคอีสาน และยังออกเสียงได้คล้ายกับ “เมืองคานส์” ซึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนมีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอหนังของคนทำหนังในอีสานรวมถึงกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังทางความคิดอีกด้วย โดยการสร้างค่ายหนังอีสาน เพื่อส่งเสริมเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นกลุ่มหลักในการพัฒนาวงการภาพยนต์ไทยในอนาคต .

นอกจากนั้น การผลิตภาพยนตร์เป็นการสร้างค่านิยม ให้เผยแพร่ไปยังกลุ่มคน ในการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ไปสู่สังคมในมุมกว้าง และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งทางรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม ได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้ประกาศถึงจุดยืนที่จะนำขอนแก่นให้เป็น “เมืองแห่งหนังอีสาน สู่เมืองหนังโลก” โดยในการประชุมครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หาช่องทางในการนำภาพยนตร์ ในประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมงานกับเทศกาลหนังเมืองแคนในโอกาสต่อไป

ข่าว/ภาพ: ศูนย์อาเซียนศึกษา กองการต่างประเทศ

Scroll to Top