กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วาระ พ.ศ. 2564-2567

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายสุรพล เพชรวรา
นายสุรพล เพชรวรา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
นางเกศรา มัญชุศรี
นางเกศรา มัญชุศรี
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
นายบวรนันท์ ทองกัลยา
นายบวรนันท์ ทองกัลยา
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายสุกิจ ศิรินรกุล
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายสุกิจ ศิรินรกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายมรกต พิธรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายมรกต พิธรัตน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
คณะแพทยศาสตร์
ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
คณะแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระ พ.ศ. 2564 – 2567
(25 พฤษภาคม 2564 – 24 พฤษภาคม 2567)
ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top