พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดงานมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน 26 ท่าน และ 2 องค์กร  โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี นำถวายความเคารพและกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี พร้อมด้วย รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นางกมนรัตน์  สิมมาคำ  วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย   นายวรศักดิ์  วรยศ  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ  เป็นการดำเนินการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วย ATK ให้กับผู้ร่วมงานทุกคน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง  ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว วัชรา น้อยชมภู
ภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

อ่านข่าวต่อได้ที่ https://th.kku.ac.th/97337/

Scroll to Top