KKUSP ผนึกกำลัง Big Brother ร่วมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดย ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย ในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจ Style Big Brother” โดย
1.คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ช ทวี จำกัด
2.คุณกังวาน เหล่าวิโรจน์กุล ประธานบริษัทชอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
3.คุณวัชรพล กมลนฤเมธ กรรมการบริหารบริษัท Project Soft Thailand จำกัด
พร้อมด้วยการอภิปราย ในหัวข้อ “การดูแลผู้ประกอบการ Startup ในโครงการ Brotherhood “ โดย
1.คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co-Founder, AIRPORTELs
2.คุณรชานนท์ มะ กรรมการผู้จัดการบริษัท มาร์คอฟคอฟฟี่โรสเตอร์รี่ จำกัด
3.คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ Creative Business & Program Manager สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น)
และกิจกรรมการนำเสนอผลการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อรับคำแนะนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก Big Brother จำนวน 5 ทีม ได้แก่
1.ทีม คุณพันธกานต์ แก้วอาษา
2.ทีม Nature Kombucha
3.ทีม คุณอัครวัฒน์ หมั้นทรัพย์
4.ทีม คุณสุธินี เวียงดาว
และ5.ทีม Tugtorr (ถักทอ)
จากการนำเสนอผลงาน ทำให้ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โหวตให้ทีมคุณอัครวัฒน์ หมั้นทรัพย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ธุรกิจที่น่าลงทุน SIBB Award 2021″ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000บาทพร้อมของที่ระลึก
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย พร้อมพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพโนการเติบโตสูงและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิหยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องThe Beegins Co-Working space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
ข้อมูล :ดุษฎีรัตน์
ภาพ: นภดล
ข่าว :พรสุดา

Scroll to Top