นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 18 (TAO18)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2564 โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ได้จัดการแข่งขันแบบออนไลน์ เพื่อเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ และนักเรียนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้าตำแหน่งผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติได้สำเร็จ

สำหรับผลการแข่งขันของนักเรียนศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนระดับ ม.ต้น 6 คน และ ระดับ ม.ปลาย 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กับนักเรียนศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม  12 ศูนย์ เป็นดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ดช. ภัทรพล จำปาหอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. ดญ. จิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. นาย ธนเสฐฐ์ กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4. ดช. สิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

5. นาย ณัฐภัทร อาชีวกุลมาศ  โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

6. ดญ. จิรกานต์ รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายณัฐภัทร ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. นางสาวลิลฎา  เจริญศิริพรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. นางสาวปิติภัทร เป็นตามวา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. ดญ. ชญาดา วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

นายณัฐภัทร ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

ด้าน นายณัฐภัทร  ภูแสง  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  สามารถคว้าตำแหน่งเป็น 1 ใน 5 ผู้แทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA)   นอกจากนี้  ยังได้รับรางวัลพิเศษอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลรวมคะแนนสูงสุดภูมิภาค และรางวัลคะแนนสูงสุดภาควิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ นายณัฐภัทร  ภูแสง  และผู้แทนประเทศไทย ยังได้รับโอกาสรับทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศในสาขาดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและผู้ได้รับรางวัลในโอกาสนี้   การอบรมและการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ได้รับการสนับสนุนจาก  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับประธานมูลนิธิ  สอวน.

 

 

Scroll to Top