ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564

        วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ พร้อมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

        หลังจากที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานการประชุมได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่วาระตามลำดับ จึงได้มอบให้ คุณภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ได้เสนอเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นวาระเพื่อพิจารณาให้กับที่ประชุม
        การจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ได้รายงานถึงที่มาและความสำคัญของการจัดทำแผนว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้สำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการอุดมศึกษาจึงได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่17สิงหาคม2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 -2570 ใช้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะต้องนำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 บรรจุในแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ส่งยังสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งนี้กองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่มีอยู่แล้วแต่ยังขาดข้อมูลการดำเนินงานในอีกบางส่วนซึ่งต้องเสนอเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณา ซึ่งในการประชุมได้มีการหารือร่วมกันถึงความสำคัญในการจัดส่งแผนดังกล่าวว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทางกระทรวงฯแจ้งมาจึงได้มอบหมายให้กับรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องได้ไปประสานงานยังคณะวิชา ผ่านการดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์ในการจัดทำต่อไป
        วาระการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง Digital Transformation Workshop เสนอโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล โดยมีสาระสำคัญคือ เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับบริษัทMicrosoftไมโครซอฟท์ ที่จะมีการจัด Workshop เรื่อง Data-Driven Tool Workshop ตลอดทั้งเดือนตุลาคมโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมได้จำนวน 3 คนซึ่งเน้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่จะนำทักษะประสบการณ์มาพัฒนาด้าน Digital Transformation จึงได้ขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกและส่งผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งที่ประชุมได้พิจาณาอนุมติเป็นที่เรียบร้อย
        ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ยังได้มีการหารือในเรื่องอื่นๆอีกเช่น การดำเนินงานเพื่อพิจารณาในเรื่องคำขอการปรับปรุงระบบการบริหารภายในคณะหน่วยงาน การจัดการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเรื่องอื่นๆ

 

ข่าว กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top