มข. สร้างกุศลในเทศกาลเข้าพรรษาทำบุญ 5 วัดในขอนแก่น “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา 5 วัด ในโครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564” นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์งษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดร.ลัดดาวัลย์  สีพาชัย  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.กานต์ธิดา บุญเสริม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อ.ผการัตน์ เต็มเปี่ยม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรร่วมเดินทางสายบุญถวายเทียนในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เส้นทาง 5 วัดและสำนักสงฆ์ภายในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย

  • วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • วัดป่ามิ่งเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • วัดเกราะทอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • วัดนาถวนาราม ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า การสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา พร้อมส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภูมิภาค ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยไทยธรรมจำเป็นอื่น ๆ  แด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์  ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาส อันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคง วัฒนาสถาพร สืบไป และร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำแนวคิดไปใช้ในการดำรงตนให้อยู่ในครรลองคลองธรรม ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
 

ภาพเพิ่มเติมคลิก

Scroll to Top