อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2564 ) เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม  ได้แก่  ศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร และระบบการประชุมออนไลน์

เนื้อหาการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเตรียมรณรงค์ฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคม   รถบริการขนส่งสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน  เป็นต้น  ทั้งนี้ความคืบหน้าการเตรียมฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรนั้นจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

จิราพร ประทุมชัย :  ข่าว

ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ  :  ภาพ

Scroll to Top