งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 (ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) และตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15190: 2003 (ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003
โดยมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ อีกทั้งห้องปฏิบัติการยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน ส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในประเทศอีกด้วย
งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003
Scroll to Top