มข. และคณาจารย์จากสถาบันชั้นนำระดับโลกร่วมจัดงาน KKU-MEEI-MGH Virtual Head and Neck Tumor Board

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ KKU-MEEI-MGH Virtual Head and Neck Tumor Board ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณาจารย์และแพทย์จาก Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) และ Massachusetts General Hospital (MGH), Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการและการบูรณาการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งศรีษะและลำคอ ร่วมกัน ซึ่งทาง MEEI/MGH ได้มีการนำระบบ TeleHealth มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยและนำเสนอกรณีศึกษา การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระดับสูง ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการแพทย์ต่อมหาวิทยาลัย และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

KKU and professors from World leading institutions join in the KKU-MEEI-MGH Virtual Head and Neck Tumor Conference

https://www.kku.ac.th/10542

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

Scroll to Top