มข. ประชุมร่วมผู้นำท้องถิ่นเดินหน้า U2T ต่อเนื่อง ที่ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T) ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้นำชุมชน และอสม. อบรมให้ความรู้ประชาชนหลากหลายด้าน  ณ  ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน

จากการสำรวจพบว่าในเขตพื้นที่ตำบลขัวเรียงนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นอยู่หลายอย่าง เช่น ผ้าไหม ผ้าขาวม้า สินค้าจักสาน ลูกประคบ ปลาส้ม เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้เกิดสัมมาชีพและเป็นกิจกรรม สร้างความสามัคคีต่อคนในชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงนำองค์ความรู้ไปอบรมประชาชน  ได้แก่  อบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตลอดจนลงพื้นที่สำรวจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีและการเป็นวิทยากรกระบวนการ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มสินค้าOTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

ข่าว โดย จิราพร ประทุมชัย

Scroll to Top