มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อหารือและรายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนวาระเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5  ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือในประเด็นการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย อาทิโครงการการเช่ารถไฟฟ้า พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2564-2568 รวมถึงโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและประสานงานหน่วยงาน เพื่อเข้าถึงกลุ่มตลาดนักศึกษานานาชาติ (KKU Active Recruitment) ในปี 2564 นี้

Scroll to Top