อาจารย์คณะวิทย์ มข.เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program (รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลเกาหลี)

รัฐบาลไทยโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ส่งโครงการ Khon Kaen Smart Mobility เข้าประกวดใน  K-City Global Collaboration Program และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 เมือง จาก 80 เมืองทั่วโลกให้มีการศึกษาและวางแผนแม่บทด้านการขนส่งอัจฉริยะ ของจังหวัดขอนแก่น โดยทางจังหวัดขอนแก่นได้ตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รศ. ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมของโครงการ
ในการนี้ รศ. ดร. รินา ภัทรมานนท์ ซึ่งเป็นนักวิจัยในทีม Khon Kaen Smart Living Lab ได้มีบทบาทในส่วนของการสื่อสารระหว่างคณะทำงานไทยและคณะทำงานเกาหลี ประสานความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และร่วมบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จลุล่วง โดยในระยะที่ 1 เป็นการสำรวจระบบการขนส่งต่าง ๆ พร้อมสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2 เป็นการฝึกอบรมพิเศษ “Smart Mobility Master-plan in Khon Kaen”(Thailand) ให้กับคณะดำเนินงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการจราจร (Traffic Management) และการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) บนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ พร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 และระยะที่ 3 การสร้างและทดสอบระบบการขนส่งอัจฉริยะในรูปแบบ PoC ในพื้นที่ที่กำหนด
เป้าหมายสูงสุดของจังหวัดขอนแก่นคือ การมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้โครงการนี้หากเกิดการลงทุนในระยะยาวขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนในตัวจังหวัดจะดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
(ขอขอบคุณภาพ/ข่าว จาก รศ. ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.)
Scroll to Top