นักศึกษาสถาปัตย์ ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ “สืบสานภูมิปัญญา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ร่วมสมัย”

อาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชมโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมร่วมสมัย และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีแนวทางการออกแบบและประยุกต์ใช้แนวคิด “ความเป็นพื้นถิ่น” และ ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมของบริบทที่ตั้ง ที่หลากหลาย  โดยสะท้อนออกมาผ่านรูปแบบทางกายภาพและกระบวนการในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม  อาทิ ศูนย์วิปัสสนา ธรรมตโปทา  ออกแบบโดย อาศรมศิลป์ สถาปนิกและสิ่งแวดล้อม ที่มีการใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย  ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา-เขาใหญ่  ออกแบบโดย Vin Viravan Co. Ltd. และโครงการ Mother say no  ออกแบบโดย บริษัท ธ.ไก่ชน จำกัด ที่มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่น  ในขณะที่ โครงการ Yellow submarine coffee tank and Yellow mini  สะท้อนความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับบริบทที่ตั้ง

การเดินทางครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ศึกษาด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยคณะนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าชมโครงการที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สองโครงการประกอบด้วย หมู่บ้านอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการนำชมและบรรยายโดย  คุณพหลไชย เปรมใจ สถาปนิกจาก บริษัท สถาปนิก พอดี จำกัด และโครงการ เรือนรักษ์รถไฟสูงเนิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การุณย์ ศุภมิตรโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา เป็นผู้นำชมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอีกด้วย

ความหลากหลายของการออกแบบและการให้คุณค่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจากการได้เยี่ยมชมครั้งนี้  ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมจากเงื่อนไขของการทำงานและเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่  ซึ่งจะส่งเสริมให้การทำงานในรายวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 ในภาคการศึกษานี้ที่จะทำการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย จากการต่อยอดความรู้และประสบการณ์จากการศึกษากรณีศึกษาโครงการต่าง ๆ

การเดินทางในครั้งนี้ รวมทั้งหมดสี่วัน ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567  มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 51 คน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ  ศาสตราจารย์ วารุณี หวัง และ ดร.ณัฏฐ์ ละเอียดอ่อน เป็นผู้ดูแลและบรรยายตลอดทั้งการเดินทาง

 

ข่าว/ภาพประกอบ  : รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top