คณะผู้บริหาร มข. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ฝ่าบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโอกาสให้คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ในวันนี้

ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความชื่นชมพระปรีชาสามารถ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ แนวทาง “Gross National Happiness” หรือ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” ที่พระองค์มีบทบาทสำคัญในการให้ความสำคัญกับความสุข ความเป็นอยู่และความพอใจของชาวภูฏานมากกว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ อย่าง “ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ” นอกจากนี้ในด้านความร่วมมือระหว่างไทยกับภูฏาน พระองค์ได้เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้ง ซึ่งโครงการหลวงที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ฝ่าบาทตระหนักถึงความสำคัญของความก้าวหน้าทางการเกษตรประเทศไทย และ พระองค์ได้ทรงชื่นชมความสำเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาของภูฏาน

โดยในการเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเสื้อครุย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กร ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ในครั้งนี้ เป็นการเยือน ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2567  นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการเยือนองค์กรที่สำคัญของรัฐบาลภูฏาน ได้แก่ The  Bhutan Olympic Committee,  Norbuling Rigter College (NRC) และการเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย รวมถึงการเยือน Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข   กับ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย

 

 

 

 

Scroll to Top