KKBS OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านบริหารธุรกิจ จุดประกายฝันสู่รั้วมอดินแดง


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดบ้าน KKBS OPEN HOUSE 2024 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มาสัมผัสกับการเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ก่อนเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเปิดห้องเรียน กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ทอล์คโชว์แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในรั้ว มข.และโลกของการทำงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะฯ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาที่คณะฯจะได้รับการฝึกฝนเข้มข้นทั้งในด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติตามสาขาวิชาที่ตนได้เข้ามาศึกษา ทั้งนี้คณะฯได้จัดโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นในการศึกษา วิจัย และการบริหารจัดการองค์กรที่มีความพร้อมรองรับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องสมุดเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการโรงแรม สตูดิโอสำหรับการเรียนการสอน

สำหรับดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แบ่งประเภทการรับเข้าศึกษา เป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แบบ Portfolio รอบที่ 2 แบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 3 Admission ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่งานรับเข้าศึกษาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial  Email: admissions@kku.ac.th โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมข. โทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48022 หรือ 48010

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top